چند نمونه سوال از نوبت اول کتاب علوم زمین رشته تجربی

درخواست حذف این مطلب
علوم زمین 1 علوم زمین 2 علوم زمین 3 علوم زمین 4 علوم زمین 5 علوم زمین 6 علوم زمین7 علوم زمین 8 علوم زمین 9 علوم زمین 10 در سوالات قبل از 92 چند سوال وجود دارد که از کتاب حذف شده است . ان سوالات را نادیده بگیرید تشکر انشاالله مورد استفاده قرار یگیرد سوالات خود را در قسمت نظرات بنویسید . در صورت امکان پاسخ داده می شود